Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Turek.biz

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin serwisu internetowego Turek.biz, zwany dalej regulaminem, określa prawne podstawy oraz zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.turek.biz, zwanego dalej serwisem.
 2. Administratorem serwisu Turek.biz (serwis dostępny pod adresem http://www.turek.biz/) jest firma NetART Michał Sidorowicz Osiedle Miranda 6. 62-700 Turek posiadająca NIP: 6681109102 oraz REGON 311077789, telefon kontaktowy: 888242422  (zwany dalej administratorem).
 3. Postanowienia regulaminu oraz ewentualnych aneksów i załączników, stanowiących jego integralne części, wraz z przepisami powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu.
 4. Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Przed założeniem konta w serwisie należy uważnie przeczyta regulamin.
 5. Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich usług serwisu, o ile postanowienia szczególne odrębnych regulaminów poszczególnych usług, dostępnych na stronach danej usługi, nie stanowią inaczej.
 6. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z serwisu jest akceptacja treści niniejszego regulaminu.
 7. Administrator serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników.
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl oraz PayU.pl

§ 2

Definicje

 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. administrator – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2, prowadzący serwis internetowy Turek.biz pod adresem internetowym www.turek.biz;
  2. serwis – portal ogłoszeniowy Turek.biz umieszczony pod adresem internetowym www.turek.biz, umożliwiający użytkownikom na korzystanie z jego zasobów oraz zamieszczonych tam treści, a także na umieszczanie ogłoszeń oraz innych treści na wskazanych w dalszej treści regulaminu zasadach;
  3. regulamin – przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki użytkowników i administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu;
  4. użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przez akceptację regulaminu uzyskała dostęp do funkcji oferowanych przez serwis.

§ 3

Zasady korzystania z serwisu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki korzystania przez użytkowników z usług świadczonych przez administratora na stronach serwisu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z poszczególnych usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z usługi uzależnione jest od akceptacji przez użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie usług polegających na umożliwieniu użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na serwis, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne użytkownika z serwerami administratora i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie usług, dla których administrator ustanowił regulaminy szczegółowe, w szczególności usługi zapewnienia dostępu do forum dyskusyjnego, mogą szczegółowo określać te regulaminy.
 7. Ochronę danych osobowych użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach serwisu regulują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Podając jakiekolwiek dane osobowe użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów oraz sieci administratora, a także nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z usługi serwisu.
 9. Zakazana jest samowolna ingerencja w kształt lub treść stron internetowych serwisu.
 10. Jeżeli część usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.
 11. Każdy, kto wykonuje operacje w ramach serwisu ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
 12. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 4

Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część serwisu w całości i we fragmentach, w szczególności do materiałów prasowych, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony serwisu, są zastrzeżone na rzecz administratora.
 2. Przekazywanie osobom trzecim pobranego z serwisu materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
 3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego z serwisu materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. Użytkownik, umieszczając w serwisie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników. W przypadku umieszczenia w serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do administratora w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością serwisu, jak również ich usunięcia.
 5. Wydawca Portalu ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa spowoduje wyrządzenie szkody osobom trzecim, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia tych szkód jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o odszkodowanie do Wydawcy, a ponadto Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Wydawcę Portalu z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.
 6. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, w tym w szczególności artykuły oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych administratora serwisu lub osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przez polskie, europejskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 7. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów zamieszczonych w serwisie oraz szaty graficznej serwisu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego oraz postanowień niniejszego regulaminu. W szczególności, bez zgody administratora serwisu, zabronione jest:
  1. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczające poza potrzebę dozwoloną prawem;
  2. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  3. umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
  4. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych, kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach.
 8. Treści zamieszczone w serwisie stanowią własność administratora lub innych osób. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie materiałów zawartych w serwisie jest zabronione, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa. Znaki towarowe opublikowane w serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z pózn. zm.) oraz postanowień innych (w tym międzynarodowych) aktów prawnych, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników (oraz inne osoby nieuprawnione) jest niedozwolone.
 9. W celu zapewnienia jak najwyższych standardów ochrony danych osobowych użytkowników administrator serwisu wprowadza do stosowania zasady polityki prywatności serwisu.
 10. Zasady polityki prywatności, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 5

Wstawianie komentarzy

 1. Użytkownicy korzystający z serwisu mają prawo w miejscach do tego przeznaczonych do swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, zwanych dalej komentarzami, z zastrzeżeniem jednak ust. 2. Odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi wyłącznie użytkownik, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem oraz odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich lub pokrewnych oraz innych naruszeń.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
  1. są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
  2. naruszają prawa osób trzecich;
  3. naruszają normy społeczne lub obyczajowe albo są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  4. są wulgarne lub obsceniczne;
  5. propagują przemoc fizyczną lub psychiczną, nienawiść rasową, religijną, narodową lub są w inny sposób naganne;
  6. propagują treści nazistowskie lub komunistyczne, czy też inny system totalitarny zakazany przez prawo polskie, europejskie lub międzynarodowe;
  7. są reklamą lub promocją, za wyjątkiem sytuacji, gdy administrator serwisu wyrazi zgodę na zamieszczenie treści reklamowych lub promocyjnych.
 3. Administrator ma prawo usunięcia komentarzy niezgodnych z ust. 2, a także innych komentarzy uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Dodatkowo, w zakresie komentarzy wulgarnych lub obscenicznych, administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 2 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź.
 4. W przypadku uznania przez administratora, że użytkownik serwisu narusza prawo polskie, europejskie lub międzynarodowe, administrator zastrzega sobie prawo powiadomienia właściwych organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, w szczególności sądów, prokuratury, policji i innych uprawnionych organów, o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez użytkownika wraz z udostępnieniem jego danych będących w posiadaniu administratora.

§ 6

Reklamy i ogłoszenia

 1. Serwis umożliwia umieszczanie reklam i ogłoszeń.
 2. Zasady dotyczące reklam znajdujące się w dalszej części regulaminu odnoszą się także do ogłoszeń umieszczanych w serwisie.
 3. Reklamy są zamieszczane w serwisie na podstawie pisemnych lub elektronicznych zleceń reklamowych składanych przez reklamodawców. Zlecenia reklamowe mogą być składane na formularzach przygotowanych przez serwis lub na innych formularzach, pod warunkiem że spełniają wymogi określone w niniejszym paragrafie i są akceptowane przez serwis.
 4. Zlecenie reklamowe musi zawierać następujące elementy:
  1. dane reklamodawcy:
   1. dla osób fizycznych – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
   2. dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – nazwa (firma), siedziba i adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, numer w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców, ewentualnie w innym rejestrze, do którego podmiot jest wpisany;
  2. wskazanie lokalizacji reklamy w serwisie (np. strona główna – stopka);
  3. ilość reklam oraz czas zamieszczenia reklamy;
  4. forma reklamy;
  5. wartość zamówienia netto przed rabatami;
  6. oświadczenie zawierające zgodę reklamodawcy na realizację składanego zamówienia zgodnie z regulaminem;
  7. określenie formy i terminu płatności;
  8. oświadczenie, czy reklamodawca jest podatnikiem VAT, a jeżeli tak – numer NIP oraz upoważnienie dla serwisu do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury;
  9. ewentualne specjalne życzenia dotyczące reklamy według zakresu określonego w cenniku serwisu;
  10. ewentualne żądanie wystawienia faktury (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);
  11. podpis reklamodawcy oraz pieczęć firmowa lub imienna (z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
 5. Integralną częścią zlecenia reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w serwisie i odpowiadające wymogom technicznym do takiego zamieszczenia obowiązującym w serwisie.
 6. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych – o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości realizacji zlecenia reklamowego – dopuszczalne są wyłącznie na wniosek i ryzyko reklamodawcy, na podstawie odrębnego oświadczenia reklamodawcy.
 7. Terminy składania zleceń reklamowych określają właściwe cenniki reklamowe. W przypadku braku takiego określenia reklamodawca jest zobowiązany złożyć zlecenie reklamowe najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia reklamy w serwisie. Zlecenie reklamowe złożone po tym terminie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.
 8. Wydawca potwierdza przyjęcie zlecenia reklamowego. Pisemne potwierdzenie zlecenia reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie reklamy w serwisie.
 9. Niedotrzymanie terminu złożenia zlecenia reklamowego lub dostarczenia materiałów reklamowych lub promocyjnych z nim związanych, a także niezgodność takich materiałów z warunkami technicznymi serwisu oraz inne niezgodności zlecenia reklamowego z regulaminem uprawniają serwis do odmowy zamieszczenia reklamy serwisie, bez jakichkolwiek roszczeń reklamodawcy z tego tytułu.
 10. Reklamodawca może dokonać w formie pisemnej lub elektronicznej wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni reklamowej w serwisie, z zastrzeżeniem że rezerwacja nie może nastąpić wcześniej niż na 6 miesięcy i później niż na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia reklamy w serwisie. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
 11. Wydawca ma prawo żądać zapłaty zaliczki w wysokości 30% wartości brutto zlecenia reklamowego objętego rezerwacją, o której mowa w ust. 10.
 12. Niewykonanie rezerwacji poprzez niezłożenie zleceń reklamowych w terminach określonych w rezerwacji powoduje jej automatyczne anulowanie, bez jakichkolwiek roszczeń reklamodawcy z tego tytułu, w szczególności bez prawa żądania zwrotu wpłaconej zaliczki, o której mowa w ust. 11.
 13. Niedotrzymanie przez reklamodawcę terminu określonego w ust. 7, jak również niewykonanie rezerwacji zobowiązuje reklamodawcę do zapłaty na rzecz serwisu kary umownej w wysokości 30% wartości brutto danego zlecenia reklamowego.
 14. Wydawca zastrzega sobie także prawo zamieszczenia reklamy w innym niż uzgodnione wcześniej miejscu, o ile jest to uzasadnione nadzwyczajnymi wydarzeniami w kraju lub na świecie powodującymi potrzebę redakcyjnej zmiany układu danego serwisu.
 15. Dopuszcza się rezygnację z emisji reklamy, jednak ogłoszeniodawca nie może oczekiwać od serwisu zwrotu środków za niewykorzystany czas emisji pozostający do końca czasu zapisanego w zamówieniu w wersji pierwotnej.
 16. Zmiana treści reklamy w trakcie jej emisji podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w tym zakresie cennikiem.
 17. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zamieszczonych reklam.
 18. Reklamodawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu, iż przysługują mu wszelkie prawa na dobrach niematerialnych do materiałów i treści zamieszczonych w reklamach.
 19. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn powstałych po stronie dostawcy internetu oraz łączy internetowych, jak również z powodu innych zdarzeń niezależnych od woli serwisu.

§ 7

 1. Opłata za reklamę na stronach serwisu uiszczana jest przelewem na konto serwisu bądź gotówką w siedzibie administratora serwisu (ul. Komunalna 4, 62-700 Turek). 
  Dane do przelewu: 
  Konto bankowe: mBank nr. 98 114020040000330229337783
 2. Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 3. W przypadku płatności po emisji ogłoszeniodawca zobowiązany jest zrealizować ją w przeciągu tylu dni od otrzymania faktury, ile wskazane jest na dokumencie jako termin płatności. Niedotrzymanie powyższego terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek za cały okres zwłoki.
 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, serwis może:
  1. odmówić przyjęcia zamówienia na emisje następnych reklam;
  2. wstrzymać emisje kolejnych reklam w przypadku zamówienia przewidującego cykliczne emisje.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do emisji oraz zamieszczenia reklamy w przypadku:
  1. gdy treść lub forma reklamy jest niezgodna z prawem polskim lub europejskim, zasadami współżycia społecznego lub charakterem publikacji;
  2. gdy treść lub forma reklamy narusza prawa osób trzecich;
  3. gdy ogłoszeniodawca zalega z płatnością za wcześniej zamieszczone reklamy;
  4. gdy nie zostaną spełnione warunki formalne lub techniczne dotyczące złożonego zamówienia;
  5. gdy pojawią się inne okoliczności niezależne od woli serwisu, które uniemożliwiają emisję reklamy.

§ 8

Zasady reklamacji usług serwisu

 1. Użytkownik może składać administratorowi reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu poprzez przesyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie.
 2. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wskazywanej nieprawidłowości oraz okres, w którym wystąpiła. W razie konieczności, administrator prześle odpowiedź na zgłoszoną reklamację, na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika (bądź adres poczty elektronicznej, który został wykorzystany przez użytkownika do zgłoszenia reklamacji).
 3. Administrator jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań mających na celu usuniecie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu oraz przywrócenie prawidłowego działania serwisu.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia regulaminu mogą być zmieniane przez administratora bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane w serwisie wraz z podaniem stosownego komunikatu.
 2. Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami regulaminu niezwłocznie po ukazaniu się stosownego komunikatu w serwisie. Korzystanie przez użytkownika z zasobów serwisu po ogłoszeniu informacji o zmianie regulaminu, oznacza akceptację zmienionej treści regulaminu.
 3. Administrator ma prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika osobom trzecim wyłącznie w przypadkach i na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie była w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 6. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej serwisu.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, administrator ma prawo do jego interpretacji oraz wiążącej wykładni.
 9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2013 r.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.